Beroepsgeheim

De psycholoog heeft een beroepsgeheim / geheimhouding (onder beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen). Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk.

Uw psycholoog houdt van de behandeling een dossier bij. Informatie aan derden zoals een arboarts, huisarts of collega psycholoog-psychiater etc. wordt uitsluitend met schriftelijke toestemming verstrekt.

Per 25-05-2018 is de AVG-wet (Algemene verordening gegevensbescherming) ingegaan. Hiervoor is een privacy verklaring opgesteld door de praktijk volgens het NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

De wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) schrijft voor dat u in ieder geval mondeling wordt voorgelicht over de bevindingen bij het onderzoek en de voorgestelde behandeling.

Since 25-05-2018 there is the AVG-law about privacy. We’ve made a privacy statement according to the NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Privacyverklaring volgens AVG-wet naar NVGzP model.

Van Manen Psychologen hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

De wet verplicht BIG-geregistreerden: gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten

U hebt als patiënt recht op inzage in de informatie die in uw dossier is opgenomen, in aanwezigheid van de psycholoog. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als BIG-geregistreerden: gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.

Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.

Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de patiënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de patiënt de rechten van de patiënt uit.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met Van Manen Psychologen.